بدینوسیله به اطلاع میرساند که شرکت همراه سرویس خاورمیانه در روز پنج شنبه مورخ 17/03/97 تعطیل می باشد .
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021