افتخارات و گواهی نامه ها

تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان
از وزارت صنعت ومعدن وتجارت بعنوان شرکت برتر در زمینه خدمات موبایل وتبلت
تندیس برنزی رعایت حقوق مصرف کنندگان
 از وزارت صنعت ومعدن وتجارت بعنوان شرکت برتر در زمینه خدمات موبایل وتبلت
تندیس سیمین برند برتر محبوب 
از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
    برنده سه دوره متوالی گواهی نامه ملی رعایت حقوق مصرف کننده  
از وزارت صنعت ومعدن وتجارت بعنوان شرکت برتر در زمینه خدمات موبایل وتبلت
 

  
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021